Salgs og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang, der ikke

Foreligger anden skriftlig aftale. Særlige betingelser og krav fra køber er kun

forpligtende for sælger, såfremt vilkåret er skriftligt accepteret.

 

1. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

Et af sælger afgivet tilbud skal betragtes som vejledende eller som en opfordring til

Køber om at afgive ordre. Såfremt sælger accepterer et tilbud eller en ordre fra køber,

bekræftes dette i en særskilt skriftlig ordrebekræftelse, der tillige indeholder de

Nærmere vilkår for aftalen. Sælgers accept af ordren er betinget af, at der kan opnås

kredit- risikodækning af køber. Efterfølgende ændringer eller tilføjelser er kun gyldige,

Såfremt de bekræftes skriftlig af sælger.

 

2. PRISER OG BETALING

Sælger fakturerer ved levering de solgte varer. Faktureringen sker i overensstemmelse

med ordrebekræftelse, dog er sælger berettiget til at beregne tillæg for eventuelle

mellem kommende omkostninger, kursstigninger, skatter eller afgifter, der måtte

Pålægges varen.

Betaling skal ske til forfaldsdag, som denne er anført i fakturaen. Betalingsbetingelser er ved førstegangskøb er netto kontant. Og ved efterfølgende køb 14 dage netto. Såfremt der ikke opnås

bevilling af kreditrisikodækning, skal betaling ske forud. For udenlandske ordrer gælder, at alle

Køb betales forud. Såfremt betaling ikke sker, er sælger berettiget til at kræve sit

tilgodehavende forrentet med 2,0 % pr. påbegyndt måned samt berettiget til at opkræve

et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerbrev, der fremsendes på grund af misligholdelse.

 

3. LEVERING

Varerne leveres af produktionssted. Den videre fragt/transport

Af varerne sker derfor på købers regning og risiko. Fragt i henhold til volumen. Ved

Varekøb over kr.5000,00 leveres fragtfrit i Jylland og til brofaste øer. Gældende

fragtpriser oplyses ved henvendelse til ARTbyKobber ApS. Sælger er uden

ansvar for eventuelle forsinkelser med levering, hvis årsagen hertil er forhold udenfor

sælgers kontrol (force majeure).

 

4. MANGLER OG ANSVAR

Køber skal foretage en grundig undersøgelse af enhver leverance, umiddelbart efter

Dennes modtagelse. Såfremt der konstateres fejl eller mangler, skal der straks og

inden 8 dage skriftligt gives meddelelse herom til sælger. Sælger er forpligtet til uden

ugrundet ophold at tage begrundet stilling til reklamation, og indtil denne stillingtagen

foreligger, er køber ikke berettiget til at disponere over varerne, herunder at returnere

disse. Såfremt mangelindsigelsen helt eller delvist erkendes af sælger, er sælger

berettiget til at vælge, om købet annulleres (hæves), om manglerne afhjælpes eller om

der ydes erstatningsleverance (om levering). Sælger er ikke ansvarlig for den forsinkelse,

Der måtte følge af afhjælpning eller om levering.

 

5. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR

Sælger kan hverken i tilfælde af forsinkelse, mangler eller produktansvar afkræves

erstatning for indirekte tab som driftstab, tabt avance eller forøgede omkostninger.

 

 

6. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uoverensstemmelse eller ethvert krav, som måtte opstå, skal afgøres efter dansk rets regler og med Retten i Aarhus eller Vestre Landsret som værneting.